Bê tông thương phẩm

Cấu trúc bê tông thương phẩm cường độ cao

Cong-trinh-thi-cong-be-tong

Công trình xây dựng văn phòng chính phủ

Sử dụng các cốt liệu truyền thống và vữa xi măng chất lượng để tạo ra hỗn hợp phục vụ trong ngành xây dựng .
Ba đặc tính của vật liệu ảnh hưởng đến cấu trúc , thành phần và cấu trúc vi mô của hồ xi măng , bản chất của liên kết giữa hồ xi măng – cốt liệu và chất lượng của cốt liệu trong điều kiện công nghệ và môi trường ít biến đổi .Cấu trúc cũng gồm ba cấu trúc con . Phần được cải tiến nhiều nhất là cấu trúc của hồ xi măng và cấu trúc của cùng tiếp giáp giữa hồ và cốt liệu .Cấu trúc cốt liệu về cơ bản là không biến đổi .Có lẽ đây là vùng cấu trúc bảo thủ nhất .
Cấu trúc của cốt liệu tạo nên khung chịu lực cho bê tông thương phẩm , nó phụ thuốc vào cường độ bàn thân cốt liệu lớn , tính chất cấu trúc (diện tiếp xúc giữa các hạt cốt liệu) và cường đọ liên kết giữa các hạt . Thông thường , cường độ và bản chất cốt có cấp phối hạt hợp lý đã giả quyết được các lỗ rỗng trong bê tông và tăng diện tiếp xúc giữa các cốt liệu (giữa các hạt với nhau và các hạt xung quanh một hạt). Trong bê tông thương phẩm nên sử dụng các cốt liệu truyền thống và các chỉ dẫn chặt chẽ hơn .

Lỗ rỗng luôn tồn tại trong cấu trúc của hồ xi măng và ảnh hưởng rất lớn tới tính bền của cấu trúc này .Các lỗ rỗng luôn tồn tại dưới hai dạng : lỗ rỗng mao dẫn và lỗ rỗng trong khoảng giữa các hạt xi măng .

Lỗ rỗng mao dẫn tạo ra do lượng nước dư thừa để lại các khoảng  không trong hồ xi măng .Để hạn chế lỗ rỗng trong bê tông thì tỷ lệ N/X thích hợp là một vấn đề quan trọng . Trong bê tông thương phẩm cường độ cao tỷ lệ N/X  được hạn chế dưới 0,35 mà kết  hợp sử dụng phụ gia siêu dẻo để giả quyết tính cộng tác cho bê tông thương phẩm thích hợp là một vấn đề quan trọng .

Kết quả là tăng khối lượng sản phẩm hydrat trong quá trình thủy hóa xi măng , đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ lỗ rỗng mao quản trong bê tông .

Nguồn: betongtuoi.net.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7