Yêu cầu về cường độ nén trong bê tông xi măng là gì ?

cuong-do--nen-be-tong

Cường độ nén trong bê tông

Bê tông tươi việc đảm bảo yêu cầu về độ nén là yêu cầu quan trọng nhất và tối thiểu đối với bê tông.

Cường độ bê tông phụ thuộc vào lượng nước, công nghệ chế tạo bê tông, thành phần vật liệu xây dựng và chất lượng thi công bê tông.

Khi bê tông được chỉ định bằng cường độ nén, cần xác định chất lượng bằng cách thử các mẻ thử đối với các vật liệu, đã được thiết ké chính xác với các thiết bị trộn và các phương thức thi công dự định cho dự án.

Việc đổ bê tông có cường độ quy định không được bắt đầu cho tới khi nhà thầu sản xuất 1 mẻ thử theo thiết kế hỗn hợp được sử dụng và phù hợp với các yêu cầu về cường độ mẻ thử. Cường độ bê tông có thể xác định trên mẫu hình trụ hoặc hình lập phương có kích thước 15 cm.

Cường độ nén trung bình của 3 mẫu bê tông đúc liên tiếp, phải bằng hoặc lớn hơn cường độ nén quy định ở tuổi 28 ngày hoặc ở tuổi quy định cụ thể là: 3, 7, 14 hoặc 90 ngày không có quá một mẫu trong mẫu thử có cường độ nhỏ hơn cường độ quy định và mẫu thử đó phải có cường độ ít nhất bằng 90%cường độ quy định thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia ( TCVN ) .

Với mẻ vật liệu thử yêu cầu thiết bị trộn, phương thức và kích cỡ của vật liệu phải giống như khi sử dụng trên công trình.

Cường độ của bê tông dùng cho công trình sẽ được xác định từ các mẫu thử nghiệm trên các mẫu thử. một thử nghiệm cường độ phải gồm có cường độ trung bình tối thiểu 3 mẫu thử, chế tạo từ vật liệu lấy từ một khối duy nhất của bê tông.

Khi một mẫu thử bê tông nào đó cho thấy rõ việc lấy mẫu hoặc thử nghiệm không đúng đắn, mẫu thử đó phải loại bỏ và thử nghiệm cường độ phải lấy cường độ của các mẫu còn lại.

Nguồn: betongtuoi.net.vn

Hỗ trợ tư vấn 24/7